דלג לתוכן ראשי

מתנדבים

הצעת חוק להסדרת ההתנדבות בישראל: הגיע הזמן לעשות פה סדר

התמסדות עולם ההתנדבות מחייבת שאילת שאלות יסוד על חובות וזכויות וקביעת יתדות ליחסים שבין המתנדב לארגוני ההתנדבות. הצעת חוק להסדרת הפעילות ההתנדבותית בישראל מבקשת לעשות בדיוק את זה

התנדבות

עולם ההתנדבות כובש, למרבה השמחה, עוד ועוד נקודות בחיינו. מהממסד הממשלתי, דרך ארגוני התנדבות וכלה ביוזמות פרטיות אנו עדים לעוד ועוד מיזמי התנדבות. בד בבד עם התמסדות ההתנדבות, עולות שאלות משפטיות ואתיות המחייבות התייחסות, ומתגבש צורך לבנות אמות מידה מוסכמות על מערכות התנדבות באשר הן.

כיום, תחום ההתנדבות במדינת ישראל מתאפיין בהיעדר הסדרה כוללת או מקיפה בחקיקה. דברי חקיקה המסדירים באופן ספורדי תחומים מסוימים כמו ביטוח מתנדבים, מיסוי או התנדבות במסגרת מוסדות מסוימים אינם מהווים הסדרה כוללת של התחום. למעשה, אין חוק אחד ראשי המגדיר באופן מסודר ואחיד את המונח "התנדבות" או קובע מיהו מתנדב ומהן הזכויות והחובות החלות עליו ועל הארגונים שבמסגרתם הוא פועל. עובדה זו גורמת לחוסר ודאות בקרב המתנדבים והארגונים ואינה מעודדת התנדבות.

הצעת חוק להסדרת הפעילות ההתנדבותית בישראל

כשהצורך בהסדרה כוללת של התחום לנגד עיניו, יזם מיזם ההתנדבות הישראלי, בהובלת פורום חקיקה ואסדרה של המיזם, הצעת חוק להסדרת הפעילות ההתנדבותית במדינת ישראל.
בבסיס החקיקה המוצעת שלוש תכליות עיקריות:

  1. הכרה בחשיבות המפעל ההתנדבותי ותרומתו לחברה הישראלית.
  2. שיפור איכות הפעילות ההתנדבותית והתמקצעותה.
  3. עידוד והרחבת היקפי הפעילות ההתנדבותית והגדלת מספר המתנדבים בישראל.

הצעת החוק מבוססת על ארבעה עקרונות מרכזיים:

  1. אי תחולת משפט העבודה המגן על פעילות התנדבותית: קביעה ברורה בחקיקה כי בין המתנדב לארגון המתנדבים לא מתקיימים יחסי עבודה.
  2. שקיפות: תיאום ציפיות בין המתנדב לארגון ביחס לעיקר תנאי ההתנדבות, בין השאר על ידי חתימה על "כתב התנדבות".
  3. הוגנות: הבטחת תנאים הוגנים למתנדבים מבחינת בטיחות ובריאות.
  4. שוויון: ייצוג הולם בקרב מתנדבים בגוף ציבורי.

הנקודות העיקריות שהחוק מציע להסדיר כוללות את הגדרת המונח "פעילות התנדבותית", קביעת חובות האחראי על הפעלת מתנדבים במטרה לשמור כל זכויות המתנדב, חובת שמירת סודיות, הגבלה על התנדבות קטינים ועוד.

בחודש אפריל 2017 הופץ מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים תזכיר הצעת החוק לציבור הרחב, וההצעה נבחנת בימים אלו ומתעדכנת בהליך של שיתוף ציבור.
להורדת הצעת החוק הקליקו כאן.

מהו המצב המשפטי עד שהחוק יחוקק?

מקור אחד חשוב ומחייב לבחינת עקרונות החלים על הפעלת מתנדבים הוא הדין הכללי, החל גם על מתנדבים. מקור שני חשוב, על אף שאינו מחייב, שממנו ניתן לשאוב השראה ביחס לחובותיהם וזכויותיהם של המתנדבים, הוא אמנת ההתנדבות: קוד האתיקה להפעלת מתנדבים בישראל של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל.

אמנה זו היא למעשה קוד אתיקה וולונטרי שגובש בשנת 2007 על ידי אנשי אקדמיה ובעלי תפקיד מובילים בארגונים התנדבותיים ובליווי משפטי, במסגרת המועצה הלאומית להתנדבות.

כך, למשל, עקרון השוויון הוא עקרון מרכזי במשפט הישראלי, אף ללא תחולתו של דבר חקיקה מסוים, ולכן ניתן לומר שהוא חל מכוח הדין הכללי גם על מתנדבים. במקרה של טענה להפליה ייבחן העניין בהתאם לנסיבותיו של המקרה הקונקרטי: מן הצד האחד, אין על גוף שמבקש להפעיל מתנדבים לקבוע תנאים שאינם רלוונטיים לבחירת מתנדביו. מצד שני, ייתכן שייקבעו תנאים ודרישות להפעלת מתנדבים כגון דרישת שפה או מומחיות מסוימת ולא יהיה מדובר בהפליה אם הם מתחייבים מאופיו וממהותו של התפקיד. החובה לפעול בשוויון כלפי מתנדבים מופיעה גם באמנת ההתנדבות, וכך גם חובתם של מתנדבים לפעול ללא הפליה כלפי לקוחות הארגון.

דוגמה נוספת לזכות שניתן לשאוב מכוח הדין הכללי היא הזכות לפרטיות. הזכות לפרטיות קבועה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. זכותו של מתנדב שהארגון לא ימסור כל מידע לגביו (בכפוף לדינים המחייבים מסירת מידע). במקביל, חובתו של מתנדב לשמור על סודיות מידע לגבי הארגון, לקוחותיו, עובדיו ומתנדביו האחרים (שוב, בכפוף לכל דין). זכויות וחובות אלה מעוגנות גם הן באמנת ההתנדבות.

אמנת ההתנדבות מסדירה נושאים רבים נוספים, וניתן להוריד אותה כאן.

סיכום

כיום, זכויות וחובות המתנדבים וארגוני ההתנדבות אינן מוסדרות בחקיקה באופן מלא. בצד נושאים שכן מוסדרים בחקיקה, כמו ביטוח או מיסוי, יש להתחשב בדין הכללי במדינת ישראל שחל גם על מתנדבים, ולגזור ממנו את הזכויות והחובות.

בנוסף לחוק המוסדר, קיים מסמך נוסף שניתן להיעזר בו לצורכי פרשנות של זכויות וחובות בתחום ההתנדבות – אמנת ההתנדבות. חשוב להדגיש כי מעמדה של אמנת ההתנדבות אינו מחייב וארגונים רשאים לאמץ אותו, אך אינם מחויבים לעשות כן.

אי לכך, ומתוך הצרכים שעלו מהשטח, נוסחה על ידי מיזם ההתנדבות הישראלי הצעת חוק אשר מצד אחד תשמור על הגמישות המתחייבת מאופיו המגוון, המתפתח והוולונטרי של עולם ההתנדבות ומן הצד השני תיצור ודאות ובהירות משפטית בתחום ההתנדבות ותקבע סטנדרטים בסיסיים להפעלת מתנדבים. אימוץ הצעת החוק יהווה אבן דרך נוספת בתחום המתפתח והחשוב של התנדבות בישראל.

הירשמו להתנדבות

עמותה? ארגון?

צרו איתנו קשר ותוכלו גם אתם להופיע במאגר שלנו ולקדם את הזדמנויות ההתנדבות שלכם בקהל המתנדבים

צרו קשר