דלג לתוכן ראשי

מידע על התנדבות עובדים

כמה שווה שעת התנדבות? תלוי לפי איזה מודל מחשבים

בעידן הנוכחי, מדידת אפקטיביות של המתנדבים היא הכרחית. אחד המדדים החשובים למדידה זו הוא "החזר על השקעה" – ROI. קיימים כמה מודלים לחישוב ה-ROI ועל הארגון לבחור מה המודל שמתאים לו כדי לקבל תובנות מעשיות

חישוב שעת התנדבות

עד לפני שנים מספר, סקרים שאספו מידע בתחום ההתנדבות נגעו בעיקר למספר המתנדבים, המאפיינים הסוציו דמוגרפיים שלהם, המסגרות הארגוניות שבהן הם פעילים, תחומי הפעילות ומספר שעות ההתנדבות. אולם, בד בבד עם התפתחות תחום ההתנדבות, התעורר הצורך במדידה של ערכים שיכולים לתת למנהלי ההתנדבות תובנות מעשיות ומיידיות.

אחד הערכים החשובים ביותר למדידה אפקטיבית של יעילות נקרא "מדידת ההחזר על ההשקעה" – Return on Investment (ROI). במקרה של התנדבות יש למדוד את סך המאמצים המושקעים בהכשרת המתנדב ובתפעולו אל מול התרומה שלו בפועל לארגון. מעצם ההגדרה ניתן ללמוד שייתכנו פרשנויות מספר למונח "התרומה לארגון". ואכן, ישנם ויכוחים רבים בקרב חוקרים באקדמיה ואנשי שדה בכל הנוגע לדרכים הנכונות לחישוב ROI בתחום ההתנדבות.

מדדים כלכליים מיידיים: כמה זה לא עולה לנו

הדרך הפשוטה ביותר למדוד את ה-ROI היא על ידי חישוב עלות שעת עבודה של העובד, עלות שלכאורה נחסכת מארגון ההתנדבות. אולם גם כאן, ניתן לחשב את עלות שעת העבודה בכמה מודלים:

מודל שכר ממוצע
לפי מודל זה מחשבים מהו השכר הממוצע שמשולם לעובד באותה מדינה או עיר ומתבססים על ממוצע זה כדי לחשב את הערך הכלכלי של שעות ההתנדבות לכל מתנדב. זהו מודל פשוט לביצוע, אך מדויק פחות ממודלים אחרים.

מודל שווי שכר
מודל שווי השכר לוקח בחשבון את סוג הפעילות שהמתנדב מבצע. כלומר, ערך השעה של המתנדב שווה ערך לסכום שהיה עולה לארגון לשלם למישהו לבצע את המשימות הספציפיות של המתנדב. המודל דורש מחקר על מנת לקבוע מהו השכר הממוצע לכל תפקיד שמתבצע, ולכן הוא סבוך יותר אך גם מדויק יותר.

מודל עלות ההזדמנות
מודל זה מביא בחשבון את הכישורים הספציפיים של המתנדב. במילים אחרות, גובה השכר שהמתנדב מרוויח בחייו המקצועיים משמש אומדן לקביעת ערך שעת ההתנדבות שהמתנדב תורם. המחשבה מאחורי מודל זה היא שכל שעה שמתנדב תורם לארגון, הוא מוותר על שעה שבה יכול היה להרוויח כסף.

כדי להמחיש את השימוש במודלים, ניתן דוגמה למודל שווי שכר. הדוגמה המובהקת לשימוש במודל זה היא VIVA – כלי שפותח בבריטניה ומעריך את התפוקות של תוכנית ההתנדבות (ערך שעות המתנדבים) ביחס לתשומות (המשאבים שהוקדשו לתמיכה בהתנדבות). כך, למשל, עבור ערך שנתי של 200,000 ₪ שהעניק המתנדב לארגון, ותשומות של 40,000 ₪ שהושקעו בהכשרת ותפעול המתנדב, נקבל יחס של 5. משמעות היחס היא פשוטה: עבור כל שקל שהארגון הוציא על מתנדבים, הוא קיבל בחזרה 5 ש"ח בערך העבודה שהם ביצעו. ניתן למצוא את מודל VIVA במאגר המידע של האתר.

מודלים מבוססי ערך: לקחת בחשבון אלמנטים מעבר לעלות שעות העבודה

האם הערך של התנדבות הוא רק כלכלי? כמה חוסך הארגון בהפעלת מתנדב במקום בהעסקת עובד? כמה מודלים לוקחים בחשבון ערכים מעבר לערכי הבסיס של עלות שעות עבודה מול עלות ההשקעה.

מודל תועלות חברתיות
מודל זה מחשב גם את התועלות החברתיות שיש לזמן המתנדב. קונספטואלית, שיטה זו מנסה ללכוד את התפקיד שמתנדב ממלא בתמונה הרחבה יותר של שיפור החיים של המוטבים ושל שיפור החברה כולה. על מנת לכמת תועלות חברתיות, מתבוננים בתפוקות הישירות והעקיפות של תוכנית ההתנדבות. תפוקה ישירה יכולה לכלול דרכים שבהן פעילותו של מתנדב משפיעה ישירות על המוטבים של התוכנית. תפוקה עקיפה יכולה לכלול גם את ההשפעה שיש למאמצי המתנדבים על הקהילה הרחבה יותר. ברור, אם כן, שחישוב התפוקות העקיפות הוא מורכב יותר מחישוב התפוקות הישירות אך הוא עדיין ישים. למשל, ניתן לעשות שימוש בנתוני המשטרה על מנת לקבוע אם הפשיעה פחתה בקהילה שבה פועל המתנדב, ולנסות להבין מה חלקה של ההתנדבות בנתונים אלה.

מודל הערך למתנדב
מודל זה הוא מודל ממוקד מתנדב, ובו מודדים את התועלות שהמתנדב עצמו מקבל בתמורה לזמן ולמאמצים שהוא משקיע. באופן לא מפתיע, שיטה זו מעוררת סיבוכים פוטנציאליים כיוון שתועלות מסוג זה קשות לכימות. בנוסף, מודל זה מבוסס על מדדים מאוד סובייקטיביים שלא בהכרח מאפשרים לבצע השוואה בין מתנדבים או בין תוכניות התנדבות.

לסיכום, הן שלושת המודלים הכלכליים והן שני המודלים של הערך החברתי והאישי חולקים מטרה דומה: הקצאת ערך לזמן שמשקיע המתנדב. על מנת להעריך במדויק את תרומתם של מתנדבים, על הארגון לקבוע כיצד לתאר באופן האפקטיבי ביותר את תרומתם של המתנדבים לתוכניותיהם.

מודל Goodrow: עד כמה תרם המתנדב לקידום מטרות הארגון?

מרבית מנהלי ההתנדבות נמדדים כיום על פי יכולתם להגדיל את מספר המתנדבים ואת מספר שעות ההתנדבות בארגון (Goodrow, 2011). בחישוב ROI בשיטה זו משווים בין הכסף המושקע בגיוס, הכשרת, השמת ושימור המתנדבים לבין שווי השעות בשכר שסיפקו המתנדבים, כאשר המטרה היא להקטין לאורך הזמן את ההוצאות הכספיות ולהגדיל את שעות ההתנדבות.

לתפיסת Goodrow מדובר בניצול לא אפקטיבי של משאב מהותי. אם, למשל, ארגון הוסיף לשורותיו עוד 50 מתנדבים בהשוואה לשנה קודמת, אך אלה לא מבצעים תפקידים המקדמים אותו משמעותית לעבר מטרותיו, מנהל ההתנדבות יקצור מחמאות על עמידתו ביעד, אך למעשה הוא "בזבז" אלפי שעות התנדבות.

המודל החלופי שמציע Goodrow מתחשב במטרות הארגון ומדידת השגתן. הוא מציע מודל מורכב, שבמסגרתו נדרש הארגון להקצות "נקודות משימה" – Mission Points למשימות השונות שמתנדבים מבצעים. מטרת נקודות המשימה היא לכמת את תרומתה של כל משימה ומשימה לקידום מטרות הארגון ורק אז להבין את הערך של מתנדב לארגון.

המחשה של מודל Goodrow: מודל בית החולים
לדוגמה: נניח שבבית חולים מתנדבים מבצעים רק שלוש משימות – הם מבקרים מאושפזים, הם מחלקים מתנות למאושפזים והם עושים מצגות על בית החולים בקהילה. גודרו מציע לבחון איזו מבין משימות אלה תורמת את התרומה המשמעותית ביותר לקידום מטרות הארגון. אם מטרת הארגון היא החלמה והבראה של המאושפזים בו, סביר שהמשימה של ביקור המאושפזים תהיה בעלת הערך הרב ביותר לקידום מטרה זו. במודל זה הוא מציע להעריך כמותית תרומה זו ולהקצות לה מספר יחסי לשאר המשימות: ביקור חולים יקבל 100 נקודות משימה; חלוקת מתנות 10 נקודות משימה; מצגות בקהילה 1 נקודות משימה. יש לחשב את ערך הפעילות ההתנדבותית על ידי הכפלת מספר המשימות שבוצעו במספר נקודות המשימה, ורק אז להביא בחשבון גם את מספר המתנדבים ומספר השעות שכל אחד מהם השקיע.

בטבלה שלהלן מציע Goodrow שיטה ייחודית לחישוב ROI שמביאה בחשבון את הערך היחסי של כל משימה שבוצעה ולא רק את מספר המתנדבים ושעות ההתנדבות שבוצעו. מדד ה-ROI הזה מאפשר לבחון את השיפור או ההרעה באפקטיביות של הארגון משנה לשנה או ביחס לארגונים אחרים:

מודל Goodrow

מודל זה הינו חדשני בתפיסתו ויש לבחון אותו לעומקו. הוא מציב אתגר גדול בכך שהוא דורש מארגונים לבצע תהליך מעמיק של בחינת הערך של כל משימה ופעולת התנדבות ביחס לאחרות ולכמת פעולות אלה למספרים.

סיכום: חשוב למדוד ROI

המדד של ROI הוא חשוב מאוד כדי לקבל תובנות על אפקטיביות פעולות ההתנדבות. כל ארגון צריך לשקול באיזה אופן הוא מודד את ה-ROI, לאיזו רזולוציות הוא רוצה להגיע, עד כמה הוא מתכוון להשקיע במדידה ומה הנתונים שבאמת חשובים לו. בכל מקרה, מדידה של ROI במודל כלשהו – עדיפה מאי מדידה כלל.


[1]נכתב על בסיס המאמר: Pocock, M., Barker, C.,(2005) Placing a Value on Volunteer Time, The Investigator series, RGK Center for Philanthropy and Community Service, Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, The University of Texas at Austin

עוד על התנדבות עובדים

עמותה? ארגון?

צרו איתנו קשר ותוכלו גם אתם להופיע במאגר שלנו ולקדם את הזדמנויות ההתנדבות שלכם בקהל המתנדבים

צרו קשר