דלג לתוכן ראשי

תנאי שימוש

1. קבלת התנאים

התנאים להלן חלים על אתר האינטרנט של מיזם ההתנדבות- ג'וינט ישראל (" ג'וינט ישראל "), הנמצא ב www.volunteerisrael.org.il וכל המידע, התוכן והשירותים הכלולים בו (" האתר "). בכניסתך לאתר זה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת לפעול בהתאם לתנאים המתוארים בתנאי שימוש אלה. אם אינך מבין או מסכים לתנאים אלו, עליך לצאת מאתר זה מיידית ולהימנע מלעשות בו כל שימוש.
תנאי שימוש אלו הנם הסכם מחייב בינך ובין ג'וינט ישראל והשימוש שלך באתר כפוף לנוסח תנאי השימוש שבתוקף במועד כניסתך לאתר.
ג'וינט ישראל רשאי לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. במקרה של שינויים מהותיים ג'וינט ישראל יודיע לך על כך באימייל או על-ידי פרסום הודעה בדף הבית של האתר. עליך לעיין בנוסח העדכני ביותר של מסמך זה על ידי ביקור ב https://www.volunteerisrael.org.il/terms.
השימוש בלשון זכר ו/או יחיד במסמך זה נכונים גם ללשון נקבה ולשון רבים.

2. רישיון מוגבל

בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה, ג'וינט ישראל יעניק לך רישיון גישה לאתר, שהינו אישי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות למתן רישיונות משנה, לא בלעדי, מוגבל וניתן לביטול במלואו, למטרת שימוש אישי ולא מסחרי בלבד בשירותים הזמינים באתר. הנך מתחייב להשתמש באתר אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה.
אתה האחראי הבלעדי להשיג, לשלם עבור, לתקן ולתחזק את כל הציוד, החומרה, הכלים, התכנות, השירותים והחומרים הנדרשים לצורך ובקשר עם גישה לאתר זה ולמוצרים והשירותים הניתנים בו. מבלי להגביל את האמור לעיל, עליך לשלם את כל החיובים, המיסים, העלויות והאגרות להשגת גישתך לאתר, לאינטרנט, הטלפון, והמחשב שלך וכל ציוד קצה אחר.

3.הגבלות על שימוש

אתה מצהיר כי תעשה באתר אך ורק שימוש אישי, אינפורמטיבי ובלתי מסחרי. אלא אם השגת את הסכמתה המוקדמת בכתב של ג'וינט ישראל אינך רשאי והנך מתחייב שלא:

המשתמש מתחייב לא לגרום ו/או לתרום, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, להפרת המגבלות המצוינות לעיל.

4. זכויות קניין ובעלות

האתר וכל הטקסטים, גרפיקה, תוכנות, לוגואים, שמות מסחר, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי וידאו, קטעי שמע, מאגרי נתונים וכל שיפור ו/או יצירה נגזרת של אלה וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בכל אלה (" קניין ג'וינט ישראל "), הם רכושו הבלעדי של ג'וינט ישראל, מרשיו ו/או מי מטעמם. תנאי שימוש אלה אינם מקנים לך כל זכות בקניין ג'וינט ישראל, אלא זכות שימוש מוגבלת באתר בלבד כמפורט לעיל בסעיף 2. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין ג'וינט ישראל אסורים בהחלט ללא קבלת אישורו מראש ובכתב של ג'וינט ישראל. משמעות המונח " זכויות קניין רוחני " הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, שמות מתחם, הזכות לפרסום ומוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.

אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות החברה בתכנים של צדדים שלישיים, אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים.

הנך מסכים ומודע לכך כי לג'וינט ישראל הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או כל חלק ממנו.

5. מטרות ותכלית

למיזם ההתנדבות- ג'וינט ישראל מטרות רבות, ביניהן פיתוח תשתיות לקידום ההתנדבות בחברה הישראלית. תכלית ג'וינט ישראל ו/או האתר היא עשייה למען חברה טובה יותר והעצמת והרחבת ההתנדבות ואיכותה בחברה הישראלית. האתר מהווה כלי טכנולוגי המשמש לחיבור בין אנשים ומעשים, להפצת רעיונות ולהגדלת היקף הפעילות ההתנדבותית בישראל. עם זאת, ג'וינט ישראל אינו שולט בכל תכני האתר והאתר עלול להכיל תכנים שאינם עומדים במטרות.

האתר לא נועד למטרות מסחריות, אלא לשמש, בין היתר, כפלטפורמה המקשרת בין מתנדבים פוטנציאליים למקומות התנדבות (כולל עמותות) (" הצדדים להתנדבות "). ג'וינט ישראל אינו מהווה צד להתנדבות ואינו מתחייב או אחראי לסנן, לברור או להתאים את הצדדים להתנדבות. כל אינטראקציה בין הצדדים להתנדבות הינה באחריותם הבלעדית של הצדדים לאותה התנדבות. ג'וינט ישראל, באמצעות עמותת "רוח טובה" המפעילה את האתר, מספק את הפלטפורמה לקישור בין הצדדים להתנדבות ולפיכך אינו נוטל על עצמו שום אחריות לאופי, טיב, מיהות ותכני ההתנדבות ו/או כל עניין אחר הקשור עימה.

6. פרסומים ואי מתן המלצות או עצות

ג'וינט ישראל ו/או האתר אינם נותנים או מציעים המלצות או עצות מכל סוג שהוא וכל המידע והתוכן הכלולים באתר הם לנוחותך בלבד. על אף שג'וינט ישראל עשוי לספק נתונים, מידע ותוכן, אין לפרש מידע כאמור כעצה או המלצה. אתה תישא באחריות הבלעדית של הערכת היתרונות והסיכונים הגלומים בשימוש באתר וכל מה שתבחר לעשות במידע ותוכן אלה יהיה באחריותך הבלעדית. האתר עשוי לכלול תכנים שיעוררו התנגדות מצדך או מצד אחרים. יחד עם זאת, אנו נשתדל לבדוק תלונות ונשמח לקבל משובים ותגובות בכתובת info@volunteerisrael.org.il

ג'וינט ישראל וספקיה החיצוניים אינם ערבים לדיוק, לעדכניות, לשלמות או לזמינות של האתר, או מתחייבים לתוצאות כלשהן הנובעות משימושך בו. יתכן והתוכן באתר יהפוך במהרה ללא מהימן או לא עדכני ממגוון סיבות. ג'וינט ישראל וספקיה החיצוניים לא מחויבים לעדכן מידע או דעות כלשהם הכלולים בקניין ג'וינט ישראל. ג'וינט ישראל רשאית להפסיק להציע כל תוכן שהוא באתר בכל עת וללא הודעה וכן לחסום כל משתמש והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ג'וינט ישראל.

7. תכנים של צדדים שלישיים

חלק מהתוכן והחומרים הזמינים באתר עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים (לדוגמא –פרסומים של עמותות , רשויות ומקומות התנדבות). כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, הפרסומים, המידע והתוכן המוצגים באתר מטעם צדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים, קטעי וידאו ופרטי עמותות (ועצם היותן עמותות) ורשויות, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ונמצאים באחריותו ואינם בהכרח מייצגים את עמדות ג'וינט ישראל. ג'וינט ישראל אינו אחראי, אינו מספק כל מצג (לרבות לגבי מהימנות, זמינות או עדכניות) ואינו מרדם, מפרסם ו/או ממליץ עליהם בדרך כלשהי; ואינו עורך, מבקר, מסנן ו/או בודק אותם, אלא רק מספק את הפלטפורמה להצגתם בידי אותם צדדים שלישיים.

ככל שהאתר מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, ג'וינט ישראל אינו שולט בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה ואינו אחראי לאתרים אלה. ג'וינט ישראל מספקת קישורים אלו למטרות נוחות ואינה תומכת באתרים אלה או בתכנים, המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם. במידה ותעזוב את האתר על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם ג'וינט ישראל, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי ג'וינט ישראל וג'וינט ישראל לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. ג'וינט ישראל אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. ג'וינט ישראל אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, וג'וינט ישראל לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, ג'וינט ישראל איננה שולטת, מפקחת או אחראית בכל צורה ואופן לפעילות, תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים המקושרים באתר. ג'וינט ישראל קוראת לגולש לבדוק את תנאי השימוש מדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו. ייתכן שתמצא כי תכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, אתה מתנגד לתוכנם, או כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של ג'וינט ישראל לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר. ג'וינט ישראל אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בהם נוקטת ג'וינט ישראל ולא למדיניות אחרת הננקטת על-ידי אותם אתרי צד שלישי. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית. אינך רשאי לעשות קישור לאתר זה מאתרים שאינם הולמים את מטרות מיזם ההתנדבות וג'וינט ישראל.

8. הודעה והסרה

אם הינך מאמין בתום לב כי תוכן כלשהו באתר מפר זכויות קניין רוחני שלך, מפר את פרטיותך ו/או מהווה דיבה או עוולה, באפשרותך לשלוח הודעה לג'וינט ישראל ב info@volunteerisrael.org.il, לפרט טענותיך ולבקש כי החומר יוסר או כי הגישה אליו תיחסם תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. אנא שים לב כי ג'וינט ישראל אינה מנטרת או מסננת את התוכן המועלה לאתר על-ידי עמותות ומקומות התנדבות, אלא משמשת אך ורק כפלטפורמה המאפשרת אינטראקציה בין הצדדים להתנדבות ולכן ג'וינט ישראל לא תוכל לדעת כי מפורסם באתר תוכן מפר מבלי שתיצור עמנו קשר. ג'וינט ישראל לא תהיה אחראית לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

9. מדיניות שמירה על הפרטיות

ג'וינט ישראל מכירה ומכבדת את החשיבות שבהגנה על פרטיות המשתמשים. אנא קרא את מדיניות השמירה על הפרטיות שלנו, החלה על איסוף ואחסון מידע אודות המשתמשים ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. מדיניות הפרטיות זמינה בhttps://www.volunteerisrael.org.il/privacy

10 .הגבלת אחריות

הנך מסכים כי השימוש באתר הוא על בסיס "AS-IS" ו- "AS-AVAILABLE"וכי האתר מועמד לרשותך כפי שהוא וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שניתן על פי דין, ג'וינט ישראל והחברות הקשורות אליו, שותפיו, נושאי המשרה בו, מנהליו, עובדיו בעלי מניותיו, סוכניו, נותני הרישיונות, קבלני המשנה שלו, ספקיו ו/או מי מטעמו, מסירים במפורש כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר עם האתר, בין במפורש או במשתמע, לרבות ומבלי לגרוע, אחריות משתמעת בעניין סחירות (Merchantability), התאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose) ואי-הפרה.

ג'וינט ישראל אינו מתחייב כי: (א) האתר יתאם את דרישותיך ו/או ציפיותיך; (ב) האתר יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, עדכני, מאובטח או נקי מוירוסים, טעויות, תולעים, פצצות תאריך, פצצות זמן או מרכיבים מזיקים אחרים; (ג) הנתונים והחומרים המוצגים באתר ו/או התוצאות שיושגו מהשימוש באתר יהיו מדויקים או מהימנים.

אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני כל נזק שיגרם, לרבות לרכושך (כולל מערכת המחשב שלך) או אובדן נתונים, תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על האתר ו/או כל חלק ממנו.

ג'וינט ישראל הגורמים הקשורות אליו, שותפיו, נושאי המשרה בו, מנהליו, עובדיו, סוכניו, נותני הרישיונות, קבלני המשנה שלו, ספקיו ו/או מי מטעמו אינם ולא יהיו אחראים בגין הוצאות, נזקים או אבדן מכל סוג שהוא, לרבות ומבלי לגרוע נזקים ישירים, עקיפים, נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים או לדוגמא, לרבות בגין אבדן רווחים, תשואה, הכנסה, מוניטין, תועלת, נתונים או כל עילה אחרת, אפילו אם ג'וינט ישראל ידעה לגבי אפשרות קיומם.

11. שיפוי

הינך מתחייב לפצות, לשפות ולהגן על ג'וינט ישראל נושאי המשרה שלו, מנהליו, עובדיו, סוכניו, נותני הרישיונות, קבלני המשנה שלו, ספקיו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו בקשר עם (במישרין או בעקיפין) שימושך באתר ו/או כל הפרה מצדך של הוראות תנאי שימוש אלו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של ג'וינט ישראל, ובנוסף לכל זכות העומדת לג'וינט ישראל על פי כל דין.

12. ביטול

הנך מסכים כי ג'וינט ישראל, על פי שיקול דעתו, רשאי לבטל את הרישיון וההרשאה הניתנים לך לשימושך באתר ואת תנאי שימוש אלה, ללא הודעה מראש מכל סיבה ו/או ללא כל סיבה, לרבות במקרה שהנך מפר תנאים אלה ו/או מסיבות הקשורות עם תחזוקת האתר ו/או השימוש בו ו/או מכוח דין ו/או מכל סיבה אחרת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ג'וינט ישראל. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש באתר. במקרה של ביטול התנאים הכלולים בסעיפים הבאים יישארו בתוקפם: 3, 4, 6, 7, 10-13.

13. שונות

13.1. הודעה: ג'וינט ישראל רשאי למסור לך הודעות, כולל בקשר לשינויים בתנאי השימוש של האתר באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל או פרסום באתר. עשרים וארבע שעות לאחר שליחת הדואר האלקטרוני ייחשב העניין כאילו קיבלת וקראת את ההודעה. הודעה שפורסמה באתר תיראה כאילו נמסרה יומיים לאחר הפרסום הראשוני.
13.2. ויתור: אי המימוש או האכיפה של זכות כלשהי מתנאי שימוש אלו על ידי ג'וינט ישראל, לא יהווה ויתור על זכות זו. כל ויתור כאמור יהיה בתוקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי ג'וינט ישראל.
13.3. הדין החל וסמכות שיפוט: הדינים החלים על תנאי שימוש אלו יהיו דיני מדינת ישראל (למעט כללי ברירת הדין), ולבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים לכל הסכסוכים בקשר עם אתר זה. כל אחד מהצדדים מקבל על עצמו את סמכות ומקום השיפוט של בתי משפט אלו למטרת כל תביעה כאמור. הצדדים מוותרים מפורשות על תחולתה של אמנת האו"ם בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי. אתה מסכים כי כל תביעה שתהא לך בקשר עם ו/או הנובעת מהאתר תוגש בתוך שנה אחת (1) לאחר היווצרות עילת התביעה. שאם לא כן, עילת תביעה כאמור תהא חסומה לצמיתות.
13.4. בטלות חלקית: אם הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו תיחשב כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראה תוגבל או תימחק מתנאי שימוש אלו עד למידה המינימאלית ההכרחית, והיא לא תשפיע על תקפותן ויכולת האכיפה של יתר ההוראות.
13.5. המחאה: תנאי שימוש אלו, וכל זכויות ורישיונות המוענקים מכוחן, לא יהיו ניתנים להעברה או להמחאה על-ידך, אולם יהיו ניתנים להמחאה על-ידי ג'וינט ישראל ללא הגבלה. כל ניסיון שיעשה לביצוע המחאה תוך הפרה של תנאי שימוש אלו יהיה בטל.
13.6. צד ג': אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.
13.7. כותרות: הכותרות המופיעות במסמך זה הן למטרות נוחות בלבד, והן אינן מהוות חלק מתנאי שימוש אלו, והן לא יראו כמגבילות או משפיעות על אלו מהוראות מסמך זה.
13.8. הסכם כולל: תנאי שימוש אלה בצירוף מדיניות הפרטיות מהווים ההסכם הכולל בינך ובין ג'וינט ישראל ביחס לנושא הנדון כאן, והוא לא ישונה אלא בכתב, בחתימת שני הצדדים, או על ידי ביצוע שינוי בתנאי שימוש אלו על-ידי ג'וינט ישראל כמפורט במסמך זה.
במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השירות אנא צור עמנו קשר במייל: info@volunteerisrael.org.il

עמותה? ארגון?

צרו איתנו קשר ותוכלו גם אתם להופיע במאגר שלנו ולקדם את הזדמנויות ההתנדבות שלכם בקהל המתנדבים

צרו קשר